จัดยิ่งใหญ่มหกรรมส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก ปี 2561

ภาพประกอบจาก MThai

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายส่งเสริม และพัฒนาด้านการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ภายใต้การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้

ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพ ชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยนำระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) มาใช้ขับเคลื่อนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และเนื่องในวาระ ครบรอบ 50 ปี ของ การสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนางานส่งเสริมการเกษตรสู่การเป็น Smart Agriculture สอดรับนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพภาคเกษตร การสร้างความสมดุลในการพัฒนาให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ นักส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรแท้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้บริโภค มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาพประกอบจาก ข่าวสด

นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ทางสำนักงานฯ ได้นำแนวทางดังกล่าวมาดำเนินการด้วยการ ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออก ทั้ง 9 จังหวัด ที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาบุคลากร การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ตลอดถึงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง

และได้กำหนดจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ประจำปี 2561 ในวาระครบรอบ 50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร ขึ้น ในระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2561 ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานส่งเสริมการเกษตรในวาระครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร โดยนำเสนอเรื่องราวงานส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งจัดแสดงผลงานเด่นของจังหวัดในภาคตะวันออก และแสดงศักยภาพการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกรในภาคตะวันออก

มีการฝึกอาชีพจากศูนย์ปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้ภาคเกษตร การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การเจรจาการค้า เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรภาคตะวันออก ให้มีตลาดเพิ่มขึ้นอีกทั้งมีกิจกรรมเผยแพร่ผลงานและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตรภาคตะวันออก ในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ภาคเกษตร ตลอดถึงการแสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการที่นำเสนอเรื่องราวงานส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและอนาคต การแสดงและเผยแพร่ผลงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ภาคตะวันออก มีการนำตัวอย่างในความสำเร็จของการ ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่และได้มี การนำไปปฏิบัติใช้จากพื้นที่ทั้ง 9 จังหวัดของภาคตะวันออก

มีเจ้าหน้าที่มาบริการให้ความรู้ด้านการปลูกไม้ผลและพืชผักที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของพื้นที่โดยศูนย์ปฏิบัติการทั้ง 5 ศูนย์ พร้อมสนับสนุนกล้าพันธุ์พืชและเอกสารประกอบการปลูกและการดูแลรักษา มีการให้ความรู้เรื่องการป้องกันทุเรียนที่ด้อยคุณภาพออก สู่ตลาดโดยเกษตรกรเอง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้และการฝึกอาชีพให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ

มีการประกวด ผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ทุเรียน สับปะรด มะม่วง ฯลฯ ตลอดถึงการจัดพื้นที่กิจกรรมเจรจาการค้า เพื่อให้เกษตรกรพบกับผู้ประกอบการและเจรจาธุรกิจระหว่างกันโดยตรง รวมถึงการจัดเวทีการเจรจาการค้าระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่กับหอการค้าและ Modern Trade และการเสวนาในหัวข้อปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านพื้นที่ภาคตะวันออก

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตรกร ภาคตะวันออกในหลากหลายชนิดสินค้า อีกด้วย

ขอบคุณที่มา: เดลินิวส์

ความคิดเห็น