รับสมัครฝึกอาชีพการเกษตรฟรีทุกหลักสูตร

กรมส่งเสริมการเกษตรรวมพลเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าฝึกอาชีพด้านการเกษตร 1 วันทำได้จริง ฟรีทุกหลักสูตร บัดนี้เป็นต้นไป



22 มี.ค.2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปี 2561 อยู่ในห้วงเวลาครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดกิจกรรมขึ้นหลากหลายกิจกรรม หนึ่งในนั้นคือกิจกรรม "สร้างอาชีพด้านการเกษตร 50 ศูนย์ 50 อาชีพ" ซึ่งกำหนดให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ทั้ง 50 ศูนย์ ของกรมส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมระยะสั้นให้แก่บุคคลทั่วไป

โดยเริ่มเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าฝึกอาชีพด้านการเกษตรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (จำนวนจำกัด) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป แต่ละศูนย์ฯ จะจัดอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพด้านการเกษตรที่แตกต่างกัน ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการ และใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ http://register.doae.go.th หรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ฯ ในพื้นที่ 36 จังหวัด ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการฝึกอาชีพด้านการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 2 – 11 เมษายน 2561 พร้อมกันทุกศูนย์ฯ ทั่วประเทศ ซึ่งฝึกสอนโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละหลักสูตร รับรองความสามารถของผู้เข้าอบรมอันจะนำไปประกอบอาชีพได้จริงในอนาคต

กิจกรรม "สร้างอาชีพด้านการเกษตร 50 ศูนย์ 50 อาชีพ" ที่จะจัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ด้านการเกษตรและการแปรรูป โดยการอบรม สาธิต ฝึกการปฏิบัติ และฝึกทักษะ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ นำไปสู่การลดรายจ่าย และสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ หลักสูตรด้านการเพาะปลูก อาทิ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกอโวคาโด หลักสูตรด้านการแปรรูป อาทิ การแปรรูปไม้ไผ่เพื่อเพิ่มมูลค่า


อบรมเทคโนโลยีการผลิตการแปรรูปและใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร หลักสูตรด้านการเลี้ยงแมลง อาทิ การเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ หลักสูตรด้านการป้องกันศัตรูพืช อาทิ การพัฒนาศักยภาพการป้องกันกำจัดศัตรูพืช การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านอารักขาพืช และหลักสูตรอื่นอีกจำนวนมาก ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเร่งเข้ามาศึกษารายละเอียดหลักสูตรฝึกอาชีพด้านการเกษตรและสมัครอบรมได้ที่ http://register.doae.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเองที่ 50 ศูนย์ฯ ดังกล่าว

ขอบคุณที่มา: คมชัดลึก

ความคิดเห็น