ปลูกแตงโม ในสวนยางพารา

นายวิชัย แก้วสุข เกษตรอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นายปิยะกร สุวรรณมณี และ นายมะฮ์ดี โต๊ะเด็น นักวิชาการปฏิบัติการ ลงพื้นที่บ้านพรุโต๊ะคอน หมู่ 7 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ซึ่งเป็นแปลงปลูกแตงโมในพื้นที่สวนยางพารา ของนายสิรวิชญ์ ไชยทองซึ่งเกษตรกรรายนี้ได้ทำการทดลองปลูกแตงโมในพื้นที่ การเจริญเติบโตดีและไม่พบการทำลายของแมลงศัตรูพืช ปัจจุบันอยู่ในระยะการผสมดอก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางอาชีพเสริมสำหรับเกษตรกรชาว สวนยางพาราในการปลูกยางใหม่ และอยู่ระหว่างรอการเจริญเติบโตของยางพารา

แตงโมเป็น ผักตระกูลแตง ที่คนไทยเรารู้จักบริโภคกันมานาน นอกจากนิยมใช้ผลรับประทานแล้ว ส่วนของผลอ่อน ยอดอ่อน ยังใช้ในการปรุงอาหารได้หลายชนิด เป็นพืชที่ปลูกง่าย สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยและทุกฤดูกาลตลอดปี ปลูกได้ในดินแทบทุกชนิดแต่จะเจริญเติบโตดีในสภาพดินร่วนปนทราย ซึ่งมีสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง ที่ประมาณ 5.0–7.5 มีการระบายนํ้าได้ดี แต่ไม่ชอบฝนชุกเพราะจะตายด้วยโรคเถาเหี่ยวเป็นส่วนใหญ่ และเกิดโรคทางใบมาก ขณะที่ผลแตงโมจะเน่าง่าย รสชาติจะไม่หวานจัดเหมือนแตงโมที่ปลูกในฤดูแล้ง หรือ ในฤดูหนาว ฉะนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่จึงเริ่มปลูกตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมีนาคม และเก็บเกี่ยวครั้งสุดท้ายในเดือนมิถุนายน ซึ่งยังเป็นต้นฤดูฝน และมีผู้ต้องการบริโภคกันมาก พันธุ์แตงโม ที่นิยมปลูกในประเทศไทยมี 3 พันธุ์คือ พันธุ์เบา ซึ่งมีผลกลมสีเขียวคลํ้า อายุเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ 65 วัน นับจากวันงอก อีกพันธุ์หนึ่งได้แก่ พันธุ์หนัก ผลสีเขียวอ่อน มีลายที่ผิวผล ผลกลมยาวขนาดใหญ่ อายุ เก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ 85 วัน นับจากวันงอก อีกพันธ์ุคือพันธุ์แตงโมเหลือง ซึ่งเป็นพันธุ์ลูกผสม เนื้อสีเหลือง ผลกลม สีเขียวอ่อนลายเขียวเข้ม อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 70-75 วัน หลังปลูก

การนำมาปลูกระหว่างร่องสวนเช่นสวนยางพารา หรือสวนปาล์ม นับว่าเหมาะสม เพราะเป็นพืชที่หยั่งรากลึกประมาณ 120 เซนติเมตร ต้องการดินที่อุดมสมบูรณ์มีความชุ่มชื้น ก่อนปลูกจึงต้องไถพรวนหรือขุดย่อยดินให้มีหน้าดินร่วนโปร่งและลึก เพื่อช่วย ป้องกันการขาดนํ้า อันจะเป็นการดีต่อพืชหลักที่ปลูกด้วยเป็นการกำจัดวัชพืชที่จะเข้ามาแย่งอาหารของพืชหลัก

การปลูกจะใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 40-50 กรัมต่อพื้นที่ 1 ไร่ โดยการหยอดเป็นหลุมให้แต่ละหลุมในแถวห่างกันประมาณ 90 เซนติเมตร หลุมปลูกมีความกว้างยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ลึกประมาณ 15 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกที่ละเอียดคลุกเคล้ากับดิน ใส่รองก้นหลุม หลุมละ 4-5 ลิตร เตรียมหลุมทิ้งไว้ 1 วัน แล้วจึงลงมือปลูก หยอดหลุมละ 5 เมล็ด

เกษตรกรบางรายจะใช้วิธี หุ้มเมล็ดโดยแช่เมล็ดแตงโมในนํ้าอุ่นๆ เพื่อให้เมล็ดงอกเร็วขึ้น และงอกได้อย่างสมํ่าเสมอ เมื่อรากเริ่มโผล่ออกมาจากเมล็ด ก็เอาไปเพาะในถุงหรือกระทงใบตอง จากนั้นรอจนกล้ามีใบจริง 2-3 ใบ จึงนําลงปลูกในแปลงปลูกที่เตรียมไว้

จากนั้นให้น้ำอย่างต่อเนื่อง กำจัดวัชพืชไม่ให้เข้ามาแย่งอาหาร และรอวันเจริญเติบโตจนออกดอกออกผลและเก็บเกี่ยวต่อไป

ที่มา: เดลินิวส์

ความคิดเห็น