พัฒนาเกษตรกร สู่ระบบเกษตรอินทรีย์


ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดยโสธร และเป็นประธานเปิดงานในโครงการสร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ เกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ และเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “เกษตรอินทรีย์ ดี๊...ดี ดีต่อคุณ” ณ วิมานพญาแถน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันก่อน โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และ นายพนัส พันธุ์วรรณ สหกรณ์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยโสธรที่ทำเกษตรอินทรีย์ ร่วมให้การต้อนรับ

การนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เกษตรอินทรีย์ หนึ่งในศาสตร์พระราชา” และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน เช่น การออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เช่น ข้าวอินทรีย์ ผักอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทรีย์ ฯลฯ

สำหรับจังหวัดยโสธรถือเป็นจังหวัดขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ 2,600,902 ไร่ และได้กำหนดวิสัยทัศน์จังหวัดยโสธรว่า “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 78 ตำบล 885 หมู่บ้าน การผลิตที่สำคัญของจังหวัดยโสธร ด้านพืช ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ถั่วลิสง แตงโม ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ และด้านประมงเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 1,822,476 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าว จำนวน 1,468,423 ไร่ ประกอบด้วย ข้าวทั่วไป พื้นที่ 1,334,017 ไร่ ข้าวอินทรีย์ พื้นที่ 134,406 ไร่

โดยนโยบายจังหวัดยโสธร ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องเกษตรอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง และเกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน มีความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกระแสความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้สูง ก่อให้เกิดรายได้ที่เพียงพอแก่การดำรงชีพ และเกษตรกรของจังหวัดยโสธรทำเกษตรอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีการรวมกลุ่มอย่างเหนียวแน่น มีการพัฒนากระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร ผลผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน และได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดยโสธรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559

นอกจากนี้ได้มีการขยายพื้นที่ผลผลิตเกษตรอินทรีย์อีก 60,000 ไร่ ให้เป็น 100,000 ไร่ ภายในปี 2561 นี้ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เป็นประธานในการเปิดโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร บ้านโนนทรายงาม ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร

พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับตัวแทนเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาเกษตรกรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 รุ่น และประธานยังได้พบปะเกษตรกร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรที่ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ที่มา: เดลินิวส์

ความคิดเห็น