แนะนำเกษตรกรในการปลูกและดูแลรักษาพืชผักในฤดูหนาว

แนะนำเกษตรกรในการปลูกและดูแลรักษาพืชผักในฤดูหนาว


นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า พืชผักเป็นสินค้าเกษตรที่มีความต้องการภายในประเทศสูงเนื่องจากเป็นสินค้าที่ใช้บริโภคในชีวิตประจำวันของคนไทย โดยปกติพืชผักส่วนใหญ่สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาลตลอดทั้งปี แต่ในฤดูหนาวพืชผักจะเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะผักเมืองหนาว เกษตรกรจึงนิยมปลูกพืชผักในฤดูนี้โดยปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศเย็นและความชื้นสูงก็เหมาะต่อการระบาดของศัตรูพืชเช่นกัน ดังนั้น การปลูกพืชผักในช่วงนี้จึงต้องมีวางแผนการผลิตให้ดี และให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาด้วย

การปลูกและดูแลรักษาพืชผักในช่วงฤดูหนาวยึดหลักการและวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับการปลูกพืชผักโดยทั่วไป แต่มีข้อควรพิจารณาและให้ความสำคัญ ดังนี้

1. การเลือกชนิดพืช ควรเลือกชนิดพืชผักที่ตลาดมีความต้องการ และควรเป็นพืชอายุสั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว ดูแลรักษาง่าย เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักกาดขาว ผักสลัด เป็นต้น ส่วนพันธุ์ปลูกควรเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ สภาพพื้นที่ และความต้องการของตลาด ควรใช้เมล็ดพันธุ์จากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและตรงตามพันธุ์

2. พื้นที่ปลูกควรมีแหล่งน้ำเพียงพอตลอดฤดูกาลปลูก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ อยู่ห่างจากแหล่งที่มีสารปนเปื้อนและโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดสารตกค้างในผลผลิต

3. ควรวางแผนการผลิตให้มีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวพืชผักจะมีผลผลิตต่อไร่สูง อาจจะทำให้ผลผลิตล้นตลาดได้

4. ระวังอย่าให้พืชขาดน้ำ และอย่าให้น้ำมากเกินไปจนแฉะ จะทำให้พืชเน่าตายได้ ควรให้น้ำในช่วงเช้าหรือเย็น ไม่ควรให้น้ำตอนแดดจัด ควรมีวัสดุคลุมแปลงเพื่อรักษาความชื้นในแปลงปลูก

5. ควรป้องกันการเกิดโรคจากเชื้อราโดยการโชยน้ำ ชำระล้างใบในช่วงเช้า และการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยป้องกันโรคเน่าในพืชผักได้

6. หมั่นดูแลและสังเกตการเจริญเติบโตของพืชผักที่ปลูก หากพบศัตรูพืชเข้าทำลายให้รีบกำจัดก่อนที่จะเกิดความเสียหายมาก หากไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีเพื่อความปลอดภัยของตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภค

"หวังว่าช่วงฤดูหนาวนี้ เกษตรกรที่ปลูกพืชผักจะนำข้อควรพิจารณาและให้ความสำคัญข้างต้นไปปฏิบัติ จะได้ผลผลิตพืชผักที่มีคุณภาพ จำหน่ายได้ราคาดี มีรายได้นำมาเลี้ยงดูครอบครัวให้มีความสุขต่อไป" รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

ขอบคุณแหล่งที่มา: คมชัดลึก

ความคิดเห็น