ลองคำนวณกันดู! จุดคุ้มทุนสูบนํ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบแปลงใหญ่ ณ กลุ่มแปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าวพระร่วง-ดงไทย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ร่วมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

     กลุ่มแปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าวพระร่วง-ดงไทย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีนายสามารถ วรามิตร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าวและนางบัณฑิตา ขำพิทักษ์ ประธานกลุ่มฯ เป็นทีมผู้จัดการกลุ่มของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบแปลงใหญ่ มีสมาชิกทั้งหมด 30 ราย มีพื้นที่ 561 ไร่ เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 24 ราย ผู้ผลิตข้าวคุณภาพ 6 ราย ปัจจุบันผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวรวม 4 สายพันธุ์ ได้แก่ กข 49 ชัยนาท 1 พิษณุโลก 2 และข้าวพันธุ์พื้นเมือง พันธุ์แม่แป๊ด

      ซึ่งในช่วงแรกเป็นการรวมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ และศูนย์ข้าวชุมชน จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ประสบปัญหาด้านต้นทุนในการผลิตที่สูง ราคาผลผลิตตกต่ำ ตลาดไม่เพียงพอต่อการรองรับผลผลิต การเก็บรักษาผลผลิตที่เป็นเมล็ดพันธุ์ไว้นาน เมล็ดพันธุ์ก็จะเสื่อมสภาพ ไม่มีแหล่งเงินทุนในการดำเนินกิจกรรม ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการบริหารจัดการผลผลิต จึงได้รวมกลุ่มกันเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่

     เพื่อต่อรองราคาในการจัดซื้อ จัดหาปัจจัยการผลิตและงานจ้างต่าง ๆ พร้อมประชุมวางแผนการผลิตและเชื่อมโยงตลาดกับผู้รับซื้อ เพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยการแปรรูปและจำหน่ายข้าวในรูปแบบของเมล็ดพันธุ์ ร่วมกันหาเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาใช้ในการดำเนินงาน และรวมกลุ่มกันขอสนับสนุนเครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นจากหน่วยงานภาครัฐ ในรูปแบบประชารัฐ โดยมีการเสริมศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดนำการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง

      และทางกลุ่มแปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าวพระร่วง-ดงไทย หวังว่าจะได้รับการพัฒนาจนได้การรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม ซึ่งจะทำให้สินค้าข้าวก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการแข่งขันกับตลาดโลกอย่างยั่งยืนในลำดับต่อไป

     ในการนี้คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเปรียบเทียบการใช้น้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในแปลงนาข้าว” โดยนายเอกรัก ถ้วนคำ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ซึ่งได้ทำการทดสอบและทดลองภายในศูนย์ฯ จำนวน 9 ไร่ อัตราใช้งานตลอด มีการวัดปริมาณการสูบน้ำในเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งจะสูบน้ำโดยเฉลี่ย 12,000 ลิตร (12 ลูกบาศก์เมตร) โดยวัดปริมาณการสูบน้ำในเวลาตั้งแต่ 09.00 – 15.00 น. รวม 6 ชั่วโมงที่มีแดด จะสูบน้ำได้โดยเฉลี่ย 72 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำ 1 ไร่ จะใช้ประมาณ 80 ลูกบาศก์เมตร โดยระดับน้ำที่ 5 เซนติเมตร

      ในการคำนวณจุดคุ้มทุน พบว่าจากการใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ด้านค่าใช้จ่ายเริ่มที่ราคาเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องละประมาณ 50,000 บาท ในขณะที่ราคาเครื่องสูบน้ำแบบใช้น้ำมันพร้อมอุปกรณ์ เครื่องละประมาณ 10,000 บาท ราคาเครื่องที่ต่างกัน = 50,000–10,000 = 40,000 บาท
ณ ปัจจุบัน น้ำมันราคาโดยเฉลี่ยลิตรละประมาณ 25.00 บาท ค่าน้ำมันสูบน้ำเข้าแปลงนาเฉลี่ยไร่ละประมาณ 470 บาทต่อฤดูการผลิต หากเกษตรกรทำนา 10 ไร่ ก็จะต้องเสียค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสูบน้ำเข้าแปลงนา = 10 ไร่ นำมาคูณ 470 บาท จะได้เท่ากับ 4,700 บาทต่อ 1 ฤดูการผลิต

    ดังนั้น หากใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จุดคุ้มทุนจึงอยู่ที่ = 40,000 บาท นำมาหาร 4,700 บาท จะได้เท่ากับ 8.51 ฤดู หรือ 9 ฤดู

    ทั้งนี้ จุดคุ้มทุนจะขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันในท้องตลาดเป็นตัวแปรที่สำคัญ ซึ่งการใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นั้น จะเห็นผลในระยะยาว อีกทั้งยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศอีกทางหนึ่งด้วย

ขอบคุณแหล่งที่มา: เดลินิวส์

ความคิดเห็น