กิจกรรมที่ปฏิบัติในชุมชนดอนมัน


กิจกรรมที่ปฏิบัติในชุมชนดอนมัน


กิจกรรมที่ปฏิบัติในชุมชนดอนมันตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.  การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ
2.  การเลี้ยงปลาดุก  ปลาตะเพียร  ในบ่อซีเมนต์  บ่อพลาสติกและบ่อดิน
3.  การเลี้ยงกบ
4.  การเลี้ยงไก่พื้นเมือง  ไก่ไข่  ไก่งวง  และเป็ด
5.  การเลี้ยงสุกร
6. การเลี้ยงวัวเป็นครอบครัว/กลุ่ม
7.  การเพาะเห็ด  เป็นครอบครัว/กลุ่ม
8.  การทำปุ๋ยชีวภาพน้ำ EM  ปุ๋ยแห้งใช้เองในครอบครัว/กลุ่ม

ดูข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม

ความคิดเห็น