การป้องกันและรักษาโรคโคพื้นเมือง


การป้องกันและรักษาโรค

โรค   หมายถึง การเจ็บป่วยที่สืบเนื่องมาจากการทำงานของร่างกายที่ผิดปกติไป อาจเป็นโรคติดเชื้อที่ติดต่อ เช่น โรคบรูเซลโลซีส หรืออาจเป็นโรคชนิดไม่ติดต่อ เช่น บาดทะยัก โรคที่ไม่ติดเชื้อ เช่น โรคไข้น้ำนม โรคคีโตซีส ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะรายเกิดจากความผิดปกติของขบวนการสร้างและทำลายร่างกาย สาเหตุการเกิดโรคพอสรุปและแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

1. โรคเนื่องจากอาหารสัตว์
แม้นว่าอาหารนั้นจะมีส่วนประกอบครบถ้วนจากการคำนวณ แต่ถ้าร่างกายสัตว์ไม่สามารถย่อย หรือ นำเอาไปใช้ประโยชน์ได้ย่อมเป็นอาหารที่ขาดคุณภาพ เช่น ขาดไวตามิน แร่ธาตุ

2.สารเคมีเป็นพิษ
 เช่น สารพิษที่เกิดจากเชื้อรา ชนิดที่เรียกว่าอัลฟลาท็อกซิน กรดไฮโดรไซยานิก ในใบพืชบางชนิดที่ยังอ่อนอยู่ เช่น ข้าวฟ่างในระยะอ่อนๆหญ้าซอกั้ม ใบมันสำปะหลัง ยาฆ่าแมลง ล้วนเป็นสารเคมีที่เป็นพิษ หากหลงเหลือหรือตกค้างอยู่ในอาหารย่อมเป็นพิษต่อสัตว์ได้

ความคิดเห็น