โรงสีข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ


โรงสีข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ

          โรงสีข้าวกล้องเพื่อสุขภาพเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดในชุมชน
และศูนย์เรียนรู้การถ่ายทอดภูมิปัญญา เทคโนโลยีเพื่อให้ชุมชนได้ศึกษา
และเรียนรู้ การบริการด้านข้าวกล้องซึ่งถือว่ามีคุณประโยชน์ด้านโภชนาการสูง  
และประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริการ เป็นการเผยแพร่กิจกรรมโรงสีข้าวกล้อง
ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและใช้ประโยชน์ร่วมกัน

  
  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ความคิดเห็น