กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต


กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

           กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนมันตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544  มีสมาชิกเริ่มแรก จำนวน 75   คน   เงินหุ้นและเงินสัจจะ จำนวน 35,000 บาท  ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 87  คน  เงินหุ้นและเงินสัจจะ จำนวน 121,512.61 บาท  การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ของบ้านดอนมันเกิดขึ้นจากการที่ประชาชนในหมู่บ้านมีปัญหาหนี้สิน ไม่รู้จักการออมหรือการฝากเงินเท่าที่ควร คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านจึงเห็นว่าการที่จะลดปัญหาเหล่านี้ได้ประชาชนควรออมเงินเพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าวในอนาคต จึงได้ประชุมและมีมติเห็นชอบร่วมกัน ปัจจุบันบ้านดอนมันได้เข้าร่วมโครงการออมวันละบาทร่วมกับ ธกส.สาขากันทรวิชัย และโครงการ สสส. ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน  60 คน  เพื่อสร้างความสามัคคีและเอื้ออารีต่อกันของคนในชุมชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ความคิดเห็น