การปลูกผักไร้สาร/พืชผักสวนครัว


การปลูกผักไร้สาร/พืชผักสวนครัว

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

          กลุ่มกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนมันเริ่มปี 2549   
ในระบบกลุ่มเป็นฐานเรียนรู้การศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน  จนกระทั่ง
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมทุกครัวเรือน  เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน 
มีการปรับการปลูกพืชทนแล้งใช้น้ำน้อยในฤดูแล้ง  ปลูกง่าย  
เช่นการปลูกผักพื้นบ้าน  โดยเน้นกาปลูกผักปลอดสารพิษ 
ลดการใช้สารเคมี  หรือใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด  โดยมีเป้าหมายสำคัญ
คือให้ประชานรับประทานผักปลอดสารพิษ  อีกทั้งยังมีพลานามัย
สมบูรณ์สุขภาพแข็งแรง

กลุ่มปลูกพืชสวนครัว

          กลุ่มปลูกผัก  จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549  ใช้ระบบกลุ่ม
เป็นฐานการศึกษาเรียนร่วมกันจนการลงมือปฏิบัติทุกครัวเรือน
เพื่อการมีอยู่มีกินในครัวเรือนโดยไม่ต้องได้ซื้อ  เป็นผักที่สามารถ
ปลูกได้ทุกพื้นที่และทนแล้งปลูกง่ายเป็นผักพื้นบ้านหลักใหญ่คือ 
ผักที่ปลูกเน้นการใช้สารเคมีน้อยที่สุดเป้าหมายเพื่อคนในชุมชน
ได้รับประทานผักที่ปลอดสารและสุขภาพดี
ประทานผักที่ปลอดสารและสุขภาพดี
  
  

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://itrmu.net/web/bandonman/show-webcontent.php?cat_id=2&mid=25

ความคิดเห็น