แปลงสาธิตปลูกผักปลอดสารพิษ


แปลงสาธิตปลูกผักปลอดสารพิษ

วัสดุ/อุปกรณ์
                1.  ปุ๋ยหมักชีวภาพ                               2.  น้ำหมักจุลินทรีย์
                3.  กากน้ำตาล                                       4.  บัวรดน้ำ
5.  จอบ                                                   6.  คาด
                7.  น้ำ                                                      8.  ฟางหรือหญ้าแห้ง

ขั้นตอน/วิธีการ  
      1. ขุดดินที่จะทำแปลงผักลึกประมาณ 25-30 ซ.ม. กว้างประมาณ 1 เมตร ยาวตามต้องการโดยเอาดินที่ขุดออกไว้ข้างแปลง
     2  นำฟางแห้งหรือหญ้าแห้งรองพื้นหนาประมาณ  5 ซ.ม.
     3. นำปุ๋ยหมักชีวภาพหรือปุ๋ยคอกลงในแปลงหนาประมาณ  5 ซ.ม.
     4.  เอาหน้าดินที่ขุดออกลงทับหนาประมาณ 5 ซ.ม. รดด้วยน้ำหมักสมุนไพรหรือน้ำหมักจุลินทรีย์ที่เจือจาง (3-5 ช้อน กากน้ำตาล 2 ช้อนต่อน้ำ 10 ลิตร)
     5.  ทำตามขั้นตอนเป็นชั้นๆจนแปลงสูงกว่าระดับพื้นประมาณ 10 ซ.ม.คลุมด้วยฟางแห้งพอประมาณรดน้ำทุก 5-7 วัน  หรือให้ชุ่มตลอดประมาณ 1 เดือน
     6.  พรวนดินที่แปลงคาดให้เรียบ  นำเมล็ดผักหว่านหรือนำกล้าผักปลูก  รดน้ำให้ชุ่มทุกวัน และรดน้ำหมักสมุนไพรทุก 5 วัน พรวนดินทุก 15 วัน

ประโยชน์  
     -  เป็นแปลงผักถาวร สามารถปลูกผักติดต่อกันได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ใส่ปุ๋ยอีก
     -  แปลงผักมีจุลินทรีย์ ทำให้ดินร่วนซุย มีธาตุอาหารเพียงพอต่อพืช
     -  ผักเจริญงอกงามดี แข็งแรง ต้านทานต่อโรค  มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
     -  ต้นทุนต่ำ ได้ผลผลิตสูง ปลอดภัยต่อสุขภาพ

การปลูกผักปลอดสารพิษ
     การปลูกผักปลอดสารพิษ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักไม่น้อยกว่า 30  50 บาท/ต่อวันมีสุขภาพที่แข็งแรงส่วนที่เหลือทางศูนย์ เองได้แจกให้บ้านข้างเคียงและนำไปจำหน่ายในตลาดชุมชน
   
  


ความคิดเห็น