โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน


โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

          บ้านดอนมันได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)จากรัฐบาลเมื่อปี พ.ศ. 2544  วงเงิน  280,000  บาท เพื่อสนับสนุนให้ครัวเรือนยากจนยืมไปประกอบอาชีพก่อนที่หมู่บ้านจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการดังกล่าว ชาวบ้านได้ร่วมกันบริหารเงินจากแหล่งเงินทุนอื่นมาแล้ว ซึ่งในระยะเริ่มต้นชาวบ้านได้นำเงินทุนที่ยืมไปประกอบอาชีพส่วนตัวแบบต่างคนต่างทำ แต่ก็ยังไม่สมารถแก้ไขปัญหาครอบครัวและชุมชนในภาพรวมได้ ชาวบ้านจึงได้ปรึกษาหารือกันและปรับเปลี่ยนวิธีคิด และวิธีการบริหารจัดการมาเป็นหนี้ร่วม ประโยชน์ร่วม หรือที่เรียกว่า ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ โดยนำเงินมาลงทุนในระบบกลุ่ม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความคิดเห็น