ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน


แนวคิดของศูนย์
       ดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พึ่งตนเองอย่างยั่งยืน
แรงบันดาลใจ  
           ต้องการช่วยเหลือให้คนในชุมชน  สังคม  อยู่อย่างเป็นสุข  มีคุณธรรม 
 จริยธรรมเป็นคนดีของสังคม  และช่วยเหลือตนเองได้
การเรียนรู้ 
           เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้วิถีชีวิต   หลักแนวคิด   และ
การปฏิบัติในการประกอบอาชีพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ทางศูนย์ถนัด
เช่น  การพึ่งตนเอง  การลดรายจ่ายการเกื้อกูลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  องค์กรชุมชนร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาและพัฒนา

ความคิดเห็น