แนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง


แนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง


นายล้วน     กุลแก้ว  ปราชญ์ชาวบ้าน
กับการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติ
                นายล้วน   กุลแก้ว  อายุ  72  ปี  อยู่บ้านเลขที่  112  หมู่ที่  10  บ้านหลุบควัน  ต.ดงยาง อ.นาดูน  จ.มหาสารคาม  เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่  4   สมรสกับนางหนู  กุลแก้ว  มีบุตรด้วยกัน  4 คน  นายล้วน  กุลแก้ว  เคยเป็นผู้ใหญ่บ้าน  บ้านหลุบควัน  โดยเกษียณอายุราชการเมื่อปีพ.ศ. 2543 เป็นผู้นำชุมชนหมู่บ้าน  เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการปกครอง  เป็นบุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียรจนเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป  เป็นผู้มีความอดทนงานหนักเอางานเบาสู้  ประหยัดมัธยัสถ์  สร้างฐานะตนด้วนความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมนำชีวิต  ยึดถือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
                แรงบันดาลใจให้ทำไร่นาสวนผสม  เกิดจากการเป็นลูกชาวนามาแต่กำเนิด  จึงคิดทำเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในหมู่บ้านของตน  และรักอาชีพเกษตรกรมาแต่กำเนิดเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  จึงเริ่มนำเดินการอย่างจริงจัง  โดยศึกษาความรู้จากผู้มีประสบการณ์  และอ่านจากเอกสารวิชาการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ลองผิดลองถูกมีทั้งล้มเหลวและประสบความสำเร็จอยู่นาน  ต่อมาจึงได้ถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนศูนย์เครือข่าย  node  และใช้เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมให้หน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งยังได้คัดเลือกให้เป็นวิทยากรเกษตรกรด้านเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.             ปฏิเสธการใช้ปุ๋ยเคมี   และสารเคมีทุกชนิด
2.             ปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ  เช่น  ปุ๋ยหมัก , ปุ๋ยคอก , ปุ๋ยพืชสด
3.             ผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพใช้เอง
4.             ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน
5.             ปลูกพืชหมุนเวียน , พืชแซมในพื้นที่ร่วมโครงการ  15  ไร่
6.             มีการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น
7.             ขุดบ่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน  3  ไร่

พื้นที่แปลงโครงการ   15  ไร่แยกเป็นดังนี้
1.             นาข้าว                                            3  ไร่
2.             ไม้ผล                                             2  ไร่
3.             สระน้ำ (เลี้ยงปลา)                      3  ไร่
4.             แปลงหญ้า                                    2  ไร่
5.             ไม้ยืนต้น (ยูคาลิปตัส)                2  ไร่
6.             แปลงหม่อน                                 2  ไร่
7.             ที่อยู่อาศัย                                      1  ไร่

การประยุกต์ใช้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
1.  ฐานการยังชีพ  มีกิจกรรมการทำนา  ปลูกไม้ผล  และ  ปลูกผักปลอดสารพิษ
2.  ฐานรายได้  มีกิจกรรม  การเลี้ยงปศุสัตว์  เช่น  โค  กระบือ  เป็ด ไก่  และปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
3.  ฐานบำนาญ/หรือมีกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น  เช่น  สะเดา  ไม้ผล  หรือเกษียณอายุ และไม้ป่าต่าง ๆ มีประดู่  และพะยูน ฯลฯ
4.  ฐานการจัดทำบัญชีในครัวเรือน  มีกิจกรรมการจดบันทึก รับ-จ่าย ภายในครัวเรือน

คำขวัญ  พ่อล้วน   กุลแก้ว
-                   ปลูกข้าวเป็นหลัก     ปลูกผักเป็นยา
-                   เลี้ยงปู  เลี้ยงปลา  เป็นอาหาร
-                   การทำงาน  คือการพักผ่อนความคิดเห็น