การทำปุ๋ยชีวภาพ

การทำปุ๋ยชีวภาพ

จัดตั้งกลุ่มปี พ.ศ. 2549 มีสมาชิก คน มีการรวมกลุ่มกันขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยและลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีลง ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาทำเป็นปุ๋ย เช่น เศษใบไม้ มูลวัว มูลสุกร มูลไก่ มาเป็นวัตถุดิบ และมีการใช้ปุ๋ยน้ำขยายเอง คือ ปุ๋ยจุลินทรีย์น้ำ EM ใช้ในการย่อยสลายเศษพืช และอื่นๆ ที่ย่อยสลายง่าย และนำไปใช้ได้ในการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ค่าขจัดมลพิษน้ำเน่าเสียทำในสิ่งแวดล้อมที่ดี

  
  


ความคิดเห็น