สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองตอกแป้น

“สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองตอกแป้น”  ซึ่งมีสมาชิกคงเหลือจำนวน 36 คน ได้เกิดการรวมกลุ่มและมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น การอบรมเทคนิคการทำเกษตร การประชุมประจำเดือน การร่วมกันทำน้ำหมักชีวภาพ 

แนวทางในการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม
- ส่งเสริมความเข้มแข็งของสมาชิกกลุ่ม ได้แก่ แนวคิดการพึ่งตนเอง เทคนิคและวิธีการทำเกษตร การกระตุ้นและการให้กำลังใจ ความรู้ ความเข้าใจในด้านการทำเกษตร
- ส่งเสริมปัจจัยการผลิต ได้แก่ แหล่งน้ำ ความรู้ เมล็ดพันธุ์  พันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้ผล
- ส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม ได้แก่ ทุนที่จำเป็นต่อการทำเกษตร ธนาคารเมล็ดพันธุ์  เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ชั้นดีไว้แจกจ่ายในกลุ่มสมาชิก ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนแนวคิด สวัสดิการกลุ่ม  จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต การบริหารจัดการที่ดี
- ขยายเครือข่าย ได้แก่ ขยายแนวคิดการทำเกษตรให้กว้างขวางขึ้นให้กับประชาชนหน่วยงานในพื้นที่ และนอกพื้นที่ เช่น โรงเรียน  สถานีอนามัย ระดับอำเภอ  ระดับจังหวัด
- ขยายเนื้อหางานเกษตร ได้แก่ การตลาด โรงเรียนในเขตพื้นที่ ให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันจากพืชผักที่ปลอดสารพิษ  ตลาดปลอดสารพิษในชุมชน
- การแปรรูป ได้แก่   โรงสีข้าวชุมชน   ขนมพื้นบ้าน และอื่นๆ


ความคิดเห็น