หลุมมหัศจรรย์แห่งความพอเพียง ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

หลุมมหัศจรรย์แห่งความพอเพียง


เจ้าของหลุมพอเพียง (หลุมมหัศจรรย์) บ.หนองบัวน้อย ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด   จ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมแนวคิดการทำเกษตรยั่งยืนเพื่อสร้างชุมชนพึ่งตนเอง โดยกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองตอกแป้น

ข้อมูลที่น่าสนใจคลิกที่นี่เลยครับ


ความคิดเห็น