การทำเกษตรผสมผสาน


การทำเกษตรผสมผสานการทำเกษตรผสมผสาน

เกษตรผสมผสาน   
                ระบบเกษตรกรผสมผสาน  ( Integrated  Farming  System )  เป็นระบบเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ต่างๆชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกัน  ภายใต้การเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

กิจกรรมที่ปฏิบัติจริงในแปลง

กิจกรรม   มีดังนี้ในพื้นที่  15  ไร่
ประโยชน์ที่ได้รับ  คือ
ทำนา                                 3  ไร่
ลดความเสี่ยงจากการแปรปรวนของสภาพลม ฟ้า  อากาศ
ไม้ยืนต้น                           1,500  ต้น
เป็นร่มเงา และเป็นเงินบำนาญในอนาคต
ปลูกไม้ผล                             2  ไร่  จำนวน 500 ต้น
ลดความเสี่ยงจากความแปรผันของราคาผลผลิต
ปลูกหม่อน                           2  ไร่
ลดความเสี่ยงต่อการระบาดของศัตรูพืช
ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์              2  ไร่
ช่วยเพิ่มรายได้และกระจายรายได้ตลอดปี
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ   1  ไร่
ช่วยก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวพันธ์
ไม้ใช้สอย (ยูคาลิปตัส)       2  ไร่
ช่วยกระจายการใช้แรงงาน
บ่อปลา                                   3  ไร่ จำนวน 10,000ตัว
ช่วยก่อให้เกิดการหมุนเวียน ( Recycling ) ของกิจกรรมต่างๆในระบบไร่นา
เลี้ยงโคขุน                            30  ตัว
ช่วยให้เกษตรกรมีอาชีพเพียงพอต่อการบริโภคภายในครัวเรือน
เลี้ยงไก่พื้นเมือง           1000  ตัว
ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นผลดีของการทำเกษตรผสมผสาน นายล้วน  กุลแก้ว ได้ 6  อ

                - อาหารดี             - ออกกำลังกาย
                - อากาศดี              - อายุยืน
                - อารมณ์ดี             - อบอุ่น

ความคิดเห็น