การเลี้ยงดูโคพื้นเมือง


การเลี้ยงดูโคพื้นเมือง
           
·        การเลี้ยงแม่โคจากคลอดลูกถึง 3-4 เดือน (120 วัน) หลังคลอด
·        การเลี้ยงแม่โคระยะตั้งท้อง 4-6 เดือน
·        การเลี้ยงแม่โคระยะ 90 วัน (3 เดือน) ก่อนคลอด
·        การเลี้ยงลูกโคเล็ก (จากแรกเกิดถึงหย่านม)
·        การเลี้ยงโคหลังหย่านม
·        การเลี้ยงดูโคสาว

การเลี้ยงแม่โคให้มีสุขภาพดีเป็นปัจจัยสำคัญต่อการผสมติดของแม่โคและทำให้แม่โคให้ลูกอย่างสม่ำเสมอ ความต้องการอาหารของแม่โคระยะต่าง ๆ แตกต่างกัน การจัดการเลี้ยงดูแม่โคสามารถจำแนกออกเป็นระยะต่าง ๆ ตามความต้องการอาหารของโคได้ 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1จากคลอดลูกถึง 3-4 เดือน หลังคลอด ซึ่งเป็นระยะผสมพันธุ์จนถึงตั้งท้อง
ระยะที่ 2ท้อง 4-6 เดือน
ระยะที่ 3ท้อง 3 เดือน ก่อนคลอด เป็นระยะที่แม่โคท้องแก่จนถึงคลอดลูก

ความคิดเห็น