คำคมของปราชญ์อีสาน


คำคมของปราชญ์อีสาน

                             เก้าจนสิบจน               ขออย่าจนความคิด
                             เก้าผิดสิบผิด               อย่าผิดเมียท่าน
                             เก้ารั้นสิบรั้น               ขออย่ารั้นกับนาย
                             เก้าขายสิบขาย            ขออย่าขายลูกกิน
                             เก้าหมิ่นสิบหมิ่น          ขออย่าหมิ่นประมาท
                             เก้าขาดสิบขาด            ขออย่าขาดทำบุญ
                             เก้าคุณสิบคุณ              ไม่เท่าคุณพ่อคุณแม่
                             เก้าแผ่สิบแผ่               ไม่เท่าแผ่เมตตา
                             เก้าหาสิบหา               ไม่เท่าหาความรู้
                             เก้าชู้สิบชู้                   ไม่เท่าเมียตน
                             เก้าเกรงสิบเกรง           ไม่เท่าเกรงใจท่าน
                             เก้าฝันสิบฝัน               ขอให้ฝันเป็นจริง

ความคิดเห็น