แหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้


แหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542
มาตรา  25   รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได้แก่  ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์  สวนสัตว์  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา   และนันทนาการแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู่อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ

2. ความหมายของแหล่งเรียนรู้

“แหล่งเรียนรู้”     หมายถึง  “แหล่ง” หรือ “ที่รวม”  ซึ่งอาจเป็นสภาพ/สถานที่หรือศูนย์รวมที่ประกอบด้วย    ข้อมูล    ข่าวสาร  ความรู้ และกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียนการสอนที่มีรูปแบบแตกต่างจากกระบวนการเรียนการสอนที่มีครูเป็นผู้สอนหรือศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่มีกําหนดเวลาเรียนยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของผู้เรียน การประเมินและการวัดผลการเรียนมีลักษณะเฉพาะที่สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับการเรียนรู้อย่างต้อเนื่อง ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นรูปแบบเดียวกันกับการประเมินผลในชั้นหรือห้องเรียน    แหล่งการเรียนรู้ตามมาตรา 25  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้แก่  ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์    หอศิลป์  สวนสัตว์   สวนสาธารณะ  สวนพฤกศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่น  เป็นต้น

อ่านต่อ >> ที่นี่

ความคิดเห็น